Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offertes
 1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 1. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwantitieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 6. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 7. Intellectuele eigendom
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel Geheimhouding van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 1. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie te kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Onderzoek, reclames
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 1. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin des woords, bij de opdrachtgever of derden waarmee de opdrachtgever samenwerkt, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld, nalatigheid of opzet van opdrachtnemer. Met name is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het imago van, de beeldvorming over, of de omzetontwikkeling van de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.
 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de opdrachtgever van de diensten van opdrachtnemer, dan wel door het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schaden en kosten die (kunnen) ontstaan doordat de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk tussentijds opzegt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en kosten die bij opdrachtnemer en/of bij derden (kunnen) ontstaan door de gehele of gedeeltelijke tussentijdse opzegging van de opdracht door opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schaden en/of kosten die voortvloeien uit de (artistieke) wanprestatie van door opdrachtnemer binnen de overeenkomst bemiddelde en/of ingehuurde derden.
 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of  gegevens, die haar door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Zaken worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
 1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te rezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Honorarium
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Artikel 12. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
Artikel 13. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Geschillen
 1. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de opdrachtnemer zijn zetel heeft.
Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 58171932. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.